Yurtdışında Borçlanma Emekli Aylığına Engel Olmayan Part Time Çalışma

26/6/2020 tarihli RG’de yayımlanan 7247 sayılı Kanun 3. Maddesi ile 3201 sayılı Kanunun 6. maddesine; “(C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiş ve eklenen bu hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan maddenin gerekçesinde, “… yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışabildiği ve bu çalışmaların da hizmet belgelerinde gösterildiği, yapılan düzenleme ile bu kapsamda çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesinin amaçlandığı, …” belirtilmiştir.

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 06.11.2020 tarihli RG’de yapılan değişiklik sonrası SGK  11.12.2020 tarihinde 2020/51 sayılı Genelgede Kanun ve Yönetmelikte geçen “kısa süreli çalışma” (KSÇ) 3201’e göre aylık bağlanacaklar ile bağlananların yurt dışında zorunlu sigortaya tabi olmakla birlikte sigorta primi kesintisinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen sürelerin anlaşılması gerektiği ifade edilmiş ve KSÇ olanlarla ilgili yapılacak iş ve işlemler açıklanmıştır.

Genelgeye göre aranan diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla; Ülkemiz dış temsilciliklerince veya SGS imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş yurtdışı hizmet belgelerinde (HB) KSÇ olanlardan,

-26.6.2020 sonrası aylık talebinde bulunanların aylıkları bağlanacak,

-aylık almakta iken 26.6.2020 sonrası ilk defa KSÇ tespit edilenlerin aylıkları kesilmeyecek

-26.6.2020 öncesinde KSÇ olduğunun 26.6.2020 sonrası tespit edilenlerin işlemleri 2018/38 Genelgeye göre yapılacak, KSÇ olan döneme ait aylıklar yersiz ödeme sayılarak tahsil edilecek,

– aylık başlangıcındaki KSÇ 26.6.2020 sonrası devam edenlerin aylıkları başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecek, ancak yeniden bağlanması için talep aranmadan 26.6.2020 tarihi talep tarihi olarak kabul edilerek 01.07.2020 itibariyle yeniden bağlanacak ve bu tarihten önce yapılmış olan yersiz ödemeler tahsil edilecek,

-26.6.2020 öncesinde aylık bağlananlardan, aylık bağlandıktan sonra KSÇ olduğunun ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları ödenmeye devam edecek ancak, KSÇ başlama tarihi ile 26.6.2020 arasında yersiz ödenmiş olan aylıklar tahsil edilecek,

-Aylık başlangıç tarihi itibariyle KSÇ bulunduğu ve tespit tarihinde de devam ettiği 26.6.2020 öncesi tespit edilerek aylıkları iptal edilenlere yazılı başvuru sonrası yeniden aylık bağlanacak,

-Aylık bağlandıktan sonra KSÇ bulunduğu ve tespit tarihinde de devam ettiği 26.6.2020 öncesi tespit edilerek aylıkları kesilenlere yazılı başvuru sonrası yeniden aylık bağlanacak,

-KSÇ nedeniyle 26.06.2020’den önce aylık talepleri reddedilenlere, yazılı başvuru sonrasında aylık bağlanacak,

-26.6.2020 öncesinde aylık talebinde bulunanlardan, KSÇ nedeniyle talepleri reddedilmesi gerekmekte iken henüz işlem yapılmamış olanlar için yeniden başvuru şartı aranmaksızın 26.6.2020 talep tarihi kabul edilerek 01.07.2020 itibariyle aylık bağlanacak,

-26.6.2020 ile Genelgenin yayımlandığı 11.12.2020 arasında aylık talebinde bulunanlardan, KSÇ nedeniyle talepleri reddedilenlere talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıkları bağlanacaktır.

Siz Sorun Biz Cevaplayalım